Buurtschap Moesdijk Weert

ZUIDTRACÉ N280 DOOR MOESELPEEL ECHT VAN DE BAAN?             klik op nieuws voor meer informatie

 
  Home        buurtschap        buurtcomité Moesdijk        Actiewebsite        nieuws        contact        links

historie
Moeselpeel
gastenboek
 


Actie!

Geen 2x2 autoweg door Leudal, de kern van Roermond en de Moeselpeel

De N280 is de provinciale weg die Weert via Leudal met Roermond verbindt. De Provincie
Limburg en enkele gemeentebestuurders willen de weg 'opwaarderen'. Dit kan variëren van het oplossen van een aantal knelpunten tot de aanleg van een 2 keer 2 baans autoweg op dezelfde
plek of de aanleg van compleet nieuwe wegen.

Een internationale autoweg hoort niet door dorps- en stadskernen te gaan!

Wij zijn niet overtuigd door verkeersstudies die uitgaan van een verkeerstoename die ver ligt boven de landelijke gemiddeldes in een regio waar bovendien op termijn sprake zal zijn van bevolkingskrimp.

Wij zijn niet overtuigd door een ‘tijdwinst’ van 2 minuten. Wij zijn niet overtuigd door mooie berekeningen die zouden aantonen dat zonder snelweg de economische ontwikkelingen worden geremd.

Banenwinst die elders tot banenverlies leidt en gepaard zal gaan met verlies van winkels in de kleine kernen.

Tien boerenbedrijven worden doorgesneden en 16 hectare landbouwgrond gaat direct verloren. Dit kan bij de 2 keer 2 baans autoweg door Baexem en Kelpen oplopen tot meer dan 30 ha, in verband met o.a. natuurcompensatie.

Wij hebben ook oog voor het landbouwverkeer, voor fietsers en voetgangers, voor landschap en natuur, ook die hebben grote waarde!

Internationaal doorgaand vrachtverkeer hoort via de snelwegen A2, A73 en A74 te worden geleid.

Met de N280 als 2 keer 2 baans autoweg halen we het zware vrachtverkeer juist binnen. De N280 moet bestemd blijven voor regionaal en lokaal verkeer. Met aanpassingen in bewegwijzering en  routeplanners (TomTom) is dit te sturen.

Wij zijn niet blind voor verkeersknelpunten maar realistisch in de oplossingen!

Er zijn meerdere mogelijkheden om de doorstroming te bevorderen. Te denken valt aan het vervangen van stoplichten en gelijkvloerse kruisingen door een ongelijkvloerse kruising of rotonde, het verbeteren van de aansluiting tussen A2 en A73 bij het ei van St. Joost, omleiding van vrachtverkeer in plaats van verbreding van weggedeeltes, vervanging van de spoorwegovergang in Weert in plaats van een snelweg door de Moeselpeel.

Doe mee! Geen nieuwe autoweg door het Groene Hart van Limburg!

U kunt meedoen en door het indienen van een zienswijze zorgen dat er geen nieuwe 2 keer 2 autoweg door het Groene Hart van Limburg komt! Door te zorgen dat in de onderzoeken voldoende aandacht is voor minder ingrijpende oplossingen.

Voor meer informatie: www.groenhartvoorlimburg.nl

Alle stukken liggen ter inzage op de gemeentehuizen en zijn te lezen via: http://www.limburg.nl

Hier leest u ook op welke manier en tot welk tijdstip u zienswijze kunt indienen.

 

ZUIDTRACÉ WEERT

Dit voorgesteld tracé (variant binnen variant 2) gaat dwars door ons buurtschap, doorsnijdt en raakt de natuurgebieden Moeselpeel en Kootspeel. Deze natuurgebieden zijn onderdeel van de ecologische hoofdstructuur (EHS)

Hier kunnen wij als buurt niet mee akkoord gaan, immers is de noodzaak voor de keuze voor een nieuw Zuid tracé wel onderbouwd en mogen wij meedenken? zie: historie

Ons antwoord is nee. Enkel voor wat betreft geluidsaspecten is het volgens het onderzoek van de provincie de beste oplossing, hetzelfde rapport stelt ook dat het vanuit verkeerskundig- en economisch milieu oogpunt geen soelaas biedt.

Wordt het dan niet tijd om eens in te zetten in duurzame verbetering van de verkeersveiligheid op het bestaand tracé? Dat kost veel minder geld, er hoeft geen natuurgebied opgeofferd te worden en is op korte termijn realiseerbaar zonder jarenlange procedures voor een nieuw tracé wat enkel problemen verplaatst en niet oplost.

Onze bezwaren:

De N280 door buurtschap Moesdijk, zal daar de leefbaarheid ernstig aantasten. Enerzijds worden we al bedreigd door de overlast van de spoorlijn en mogelijk in de toekomst een reactivering van de IJzeren Rijn. Met een verplaatsing van de N280 ten zuiden van het spoor, zouden wij dan ook nog ingeklemd worden tussen de het drukke spoor en de N280. De overlast van geluid, stank en fijnstof deponeren bij een 40 tal gezinnen? Een buurtschap naast beschermd natuurgebied de Moesel- en Kootspeel afsnijden van de natuur door er een weg als barrière tussen te leggen?

Wij wonen landelijk en hebben daar bewust voor gekozen, wonen met de natuur. We hebben veel geld geïnvesteerd in het renoveren en restaureren van onze karakteristieke woningen, tuinen en weilanden. Voormalige landbouwgronden zijn omgevormd tot natuurgebiedjes en bos. Wij leven buiten, onze kinderen spelen buiten, we hebben paarden, schapen en honden die de vrijheid en rust en ruimte hebben. Een N280 dwars door ons gebied maakt daar bruut een einde aan, we kunnen straks niet meer even een lekker gaan lopen met ons gezin, of rondje doen met ons paard of hond, want we staan pal voor een drukke autoweg.

De rust in ons gebied wordt nu 8x per uur verstoord door een passagierstrein, het is een nog een relatief rustig gebied waar veel mensen uit omringende wijken wandelen, fietsen van de natuur genieten vlak bij huis en hun honden uitlaten; een N280 door dit gebied vormt een blokkade voor ons en de omringende wijken, immers er zullen geen kruisingen en oversteekplaatsen voorzien worden om de doorstroming te bevorderen.

In het kader van de veiligheid geldt hetzelfde, hoe zijn wij nog bereikbaar bij calamiteiten, zoals brand, ziekte, ongeval etc.

De kwetsbare natuurgebieden zijn onderdeel van de EHS (Ecologische Hoofd Structuur), de natuurlijke water kwelstromen zijn uniek in Nederland. Graafwerkzaamheden, damwanden en werkzaamheden om het drassige gebied geschikt te maken voor aanleg van een weg kan deze kwelstromen voor eens en altijd vernietigen of verstoren. De peelgebieden zullen dan verdrogen, waardoor dier- en plantensoorten verdwijnen.

De natuurgebieden zijn in beheer van Staatsbosbeheer, de gebieden er om heen van Natuurmonumenten. Beiden zijn in onderhandeling dat de natuurgebieden in eigendom van Natuurmonumenten komen en zo kunnen aansluiten bij natuurgebied de Krang. Een drukke verkeersader door en langs deze gebieden is in strijd met de wet; de overheid wil de EHS juist versterken niet verzwakken.

Een nieuwe doorgaande weg zou vlak langs de Houtstraatlossing komen, het vervuilde regenwater afkomstig van de weg zal de beek ernstig vervuilen.

De gemeente heeft 7 jaar geleden aan de Koekoeksweg en Vensteeg 2 bospercelen verworven en aangeplant in de regeling bos-voor-bos (compensatieregeling IJzeren Man) deze gebieden grenzen aan de natuurgebieden en nu is al te zien hoe de natuur daar optrekt. Als de gemeente de N280 ten zuiden van het spoor wil leggen, dan handelt ze tegen haar eerdere plannen met de natuur. Gaat de gemeente dit compensatiebos dan weer ergens anders compenseren? Dat zal toch niet de bedoeling zijn van compensatiebos, alweer afbreken en elders weer compenseren voordat de schade aan vorig bos is teniet gedaan? doorschuifbos?

 

 

© Buurtschap Moesdijk Weert
laatste update: 03-10-2011