Buurtschap Moesdijk Weert

ZUIDTRACÉ N280 DOOR MOESELPEEL ECHT VAN DE BAAN?             klik op nieuws voor meer informatie

 
  Home        buurtschap        buurtcomité Moesdijk        Actiewebsite        nieuws        contact        links

gastenboek
Moeselpeel
wandeling


Nieuws

Maandag 3 oktober 2011
(door: Paul Bausch)

Na jarenlange betrekkelijke "stilte" rond het N280 project is de provincie sinds begin dit jaar bezig met het uitrollen van een N280 tapijt, over Midden Limburg. Wij zaten in de klankbordgroep N280 van wethouder Kirkels en zijn in de laatste vergadering in 2008 naar huis gestuurd met de toezegging dat "we de MER procedure ingaan, dat dat 1 1/2 jaar zou duren en dat wij dan bij relevante ontwikkelingen weer bij elkaar zouden worden geroepen". Tja het liep anders, de hele oorspronkelijke studie werd in de tussentijd door een "second opinion" die 5 maanden in de la van gedeputeerde Driessen bleef liggen zwaar bekritiseerd. Dit rapport werd pas op de avond van besluit in de staten aan de statenleden gegeven. De conclusie van het rapport wijkt totaal af van de inhoud van het rapport. En zo kan het komen dat statenleden die zo'n document dus te laat krijgen enkel de conclusie lezen en daarop hun stem bepalen. Vervolgens werd een professor Riek Bakker er bij gehaald die in een lijvig rapport beschreef dat de N280 een economische ontwikkelas is en dat deze weg opgewaardeerd dient te worden om te voorkomen dat Midden Limburg achterblijft. Achterblijft? In diverse gemeenteraden heeft dit Riek Bakker rapport tot heftige discussies geleid, maar ja een meerderheid koos ervoor om te gaan voor een gebiedsontwikkeling en zo werd er geld vrijgemaakt voor de oprichting van het GOML, (Gebieds Ontwikkeling Midden Limburg), een studie club bestaande uit ambtenaren van gemeenten, provincie, met daarboven een stuurgroep van wethouders. Stuurgroep? Juist. Die groep stuurt de GOML projectgroep aan met als opdracht te onderzoeken wat nodig is om alle mogelijke ontwikkelingen en ambities om Midden Limburg economisch op de kaart te zetten te onderzoeken en daarmee een noodzaak te kunnen aantonen voor een 2x2 snelweg tussen Weert en Roermond. En zo werd een oorspronkelijke verkeerskundige studie voor verbetering van de N280 ineens een studie "Ontwikkelas Weert-Roermond - N280", met de nadruk op economische ontwikkelas.

Januari 2011 werd het startdocument voor deze studie vrijgegeven voor inspraak. Het document rammelde van de aannames, veronderstellingen, fouten. De spelregels waren veranderd. Goed voorbereid rolde het GOML een tapijt van documenten en studies over ons heen, met waarschijnlijk de gedachte "tegen een lekker tapijtje kan toch niemand nee zeggen?"

Het liep anders. Langs het gehele traject N280 van Weert tot Roermond sloeg deze gang van zaken in als een bom. Sindsdien is er een breed samenwerkingsverband ontstaan om tegenwicht te bieden aan de plannen van enkele bestuurders die haaks staan op de werkelijkheid en wat de burger er van vindt. Het breder samenwerkingsverband heet Groenhartvoorlimburg en bestaat uit vertegenwoordigers van burgerorganisaties, dorps- en wijkraden, ondernemers en milieuorganisaties.

Op het startdocument is inhoudelijk gereageerd, met vragen, onderzoek en alternatieven. Dit alles is via de officiële weg als zienswijzen ingediend, besproken in "stakeholdersvergaderingen" en door de provincie samengevat in een nota van zienswijzen. Deze nota was echter niet compleet, er zijn complete zienswijzen niet in opgenomen, het is onoverzichtelijk en incompleet. Toch werd dit document zonder tussenkomst van ons "stakeholders" door gedeputeerde Driessen goedgekeurd en met de rest van de studie voorgelegd aan de MER commissie.

De MER commissie heeft alles bestudeerd en aan de projectgroep het GOML haar bevindingen teruggestuurd. Het GOML heeft deze bevindingen afgewogen en vertaald in een "afwegingsdocument". Hierbij heeft het GOML naar eigen inzicht het advies van de MER commissie gewogen en er eigen wegingsfactoren aan toegevoegd. Zo wordt bv. aan economische belangen een factor +3 toegekend en aan natuur een factor 1. Vervolgens heeft men "voor de duidelijkheid" nog eens een vertaalslag gemaakt met een "tussenweging" en zo is men gekomen tot een tabel met enkel + en 0 en - of een combinatie daarvan.

De uitkomst van het afwegingsdocument dient als leidraad voor de uiteindelijke beslissers, de statenleden. Het document pleit voor variant 2 (0+ knelpuntgerichte aanpak op het huidige tracé - inclusief zuidvariant Weert) maar vooral voor variant 3 (opwaardering huidig tracé tot 2x2 autoweg).

Het afwegingsdocument en onderliggende studies staan weer bol van aannames, fouten en hiaten. Toch heeft gedeputeerde staten het advies van het GOML overgenomen om te gaan voor variant 3 (2x2) of 2(0+). Maar, zitten wij als burgers te wachten op een opwaardering van de N280 als route voor het vrachtverkeer richting Ruhrgebied of richting Antwerpen of Rotterdam? Is dat bijzaak die de provincie wegmoffelt, sommigen weten en de burger niet mag weten, of is dit de onderliggende sturing van het hele project?

Als je alles leest, analyseert, met anderen bespreekt tot in detail, we hebben het over meer dan 600 pagina's, dan blijkt dat er geen sprake is van "een lekker tapijtje" maar van een betonnen plaat die met of zonder goedkeuring van de betrokkenen gelegd gaat worden.

Op het afwegingsdocument "mag een ieder een zienswijze indienen die zal worden meegenomen in de besluitvorming". De termijn voor indienen loopt af op maandag 10 oktober as.

Als Buurtcomité hebben we in samenwerking met onze juridisch bestuursrechtelijk adviseur en GroenhartvoorLimburg een zienswijze opgesteld. Deze zienswijze is aan de buurt doorgemaild en vrijelijk te gebruiken om daarmee een persoonlijke zienswijze in te kunnen dienen. Alles wat er in staat is uitgezocht en onderzocht, onderbouwd op feiten.

 

Woensdag 22 augustus 2007
(door: Paul Bausch)

Je mag je mening en bevindingen altijd publiceren, dat heet toch het recht van meningsvrijheid? Toch, sommige mensen zijn boos op me omdat ik onderstaande item zo gesteld heb en dat dat "klakkeloos" is overgenomen door het LVW. Toch heb ik geen woord gelogen, ik heb het zo verwoord zoals het toen was. Dat de unanimiteit achteraf ter discussie gesteld werd, tja ik kan dat begrijpen, maar ja, in de maatschappelijk bewuste beweging heeft iedereen soms meerdere petten op en moet dan soms op gedane uitspraken terugkomen. Je moet wel durven om een pet op te zetten!  Ik neem dus geen enkele uitspraak terug.

Maar unanimiteit staat nu niet ter discussie, want die was er tijdens de vergadering afgelopen maandag 20 augustus absoluut niet. Gelukkig waren er dankzij het krantenartikel ook mensen aanwezig die langs de Roermondseweg (N280) wonen en een heel andere mening hebben als ons buurtcomité Moesdijk. Zoals de voorzitter van wijkraad Leuken terecht opmerkte; "de stem van de meerderheid geldt, maar het geeft wel frictie tussen de verschillende bewonersgroepen van Leuken". De KBG in afkortingtermen voor Klankbordgroep,is niet meer unaniem en de discussie is vol losgebarsten. Dat is toch ook de bedoeling van deze "burgerraadpleging" ?Mooi! want ieders mening telt en moet afgewogen worden.

Al met al was de tendens dat gegaan moet worden voor verbetering van het huidige tracé en dat onnodig vracht- en niet bestemmingsverkeer van de huidige weg afgehaald moet worden.

ter verdere info: lees mijn reactie in het gastenboek/blog

 
maandag 2 Juli 2007
(door: Paul Bausch)

Uitkomst vergadering klankbordgroep N280:

Unaniem voor variant 2+; het verbeteren van de huidige N280 entree van Weert + het revitalisatieplan van de ondernemers Moesdijk en duurzaam gebruik van bestaande infrastructuur.
Unaniem tegen variant 4; het in onderzoek nemen van een nieuw Zuid tracé door en langs natuurgebieden, maar ook tegen een nieuwe weg door het overgebleven stukje natuur tussen Leuken Noord en de A2.

De vergadering in de raadszaal begon geladen, omdat de belanghebbenden amper 2 dagen ervoor de vergaderstukken pas hadden ontvangen, nota bene in vakantietijd in het weekend! De woordvoerders zaten dus in de vergadering zonder dat ze tijd hadden gehad om zich voor te bereiden en dit terug te koppelen met de achterban. In vele ogen wederom een knap staaltje van haastpolitiek en belabberde communicatie tussen de Weerter bestuurders en haar burgers. Een grote foei dus voor de wethouder en zijn staf, maar blijkbaar is het volgens wethouder Kirkels gangbare procedure dat leden van klankbordgroepen de stukken pas in de vergadering aangereikt krijgen! Niemand had echter het "burgerinitiatief spelregelboekje" bij zich dus wat dan nog gezegd?

Voor mij als woordvoerder van het buurtcomité was de grens van fatsoen hiermee royaal overschreden en wilde ik eigenlijk liefst meteen de zaal verlaten, maar ja, al weer was er kostbare tijd opgeofferd voor het algemeen belang, dus bleef ik en de anderen morrend zitten.

Want we wilden wel eens horen waar de wethouder en zijn team na 1 1/2 maand voorbereiding mee zou komen.

De presentatie die we kregen was een herhalingsoefening, waarin wederom een grote dosis tunnelvisie ten toon werd gespreid door de ambtenaren, "het plan van ondernemers Moesdijk was niet goed voor de doorstroming", "de huidige Roermondseweg heeft alleen maar ruimtelijke onmogelijkheden" en over toekomstige ontwikkelingen als PDV locatie en ontwikkelingen van bedrijvigheid in Weert-Noord en Nederweert werd amper een woord gerept. Oh ja, wel de dure woorden dat "de aansluitingen op de A2-Ringbaan Noord vollopen en dat daar dus niet gezocht moet worden naar de oplossing van het probleem"?!
Het Zuid tracé bleef de ultieme oplossing.
Wel bleek in de samenvatting en conclusies, dat er in het nieuwe voorstel aan B&W toch voor variant 2 zou worden gekozen, inclusief het plan van ondernemers Moesdijk, met als 2e verkeerskundige oplossing de Zuid variant.

Bij de stukken die we hadden ontvangen, ontbraken deze conclusies en samenvatting, toen we ze alsnog uitgereikt kregen stemden deze niet overeen met hetgeen we op het scherm zagen, na enige verontschuldigingen kregen we alsnog de juiste versie. Kort samenvattend; EEN KNULLIGE VERTONING!

Tussen de regels door kun je hier dus lezen dat verkeerskundig de huidige weg geen standaard mogelijkheden heeft om verkeersproblemen nu en in de toekomst op te lossen. De bestuurders staan met deze visie toe dat de N280 een sluiproute wordt en we door druk vanuit provinciale tunnelvisie daar nu al op moeten anticiperen, en moeten onderzoeken of een 2x1 of later 2x2 autoweg door een "onbetekenend stukje groen" moet worden aangelegd, zonder dat daarvoor de noodzaak is bewezen!
Dus: nu toestaan dat de Zuid variant als 2e verkeerskundige optie aan de provincie wordt aangeboden, betekent heel simpel dat de provincie daarvoor kiest, immers dat tracé gaat rechtdoor, de keuze is aan de provincie, Kirkels wast zijn handen schoon, probeer die trein dan nog maar eens te stoppen

Het rondje inspraak en vragen stellen, was interessant, omdat geen van de genodigden het eens was met de visie van de wethouder. Zelfs de projectleider dhr. Schreiber van de provincie stelde tegenvragen, omdat hij niet op de hoogte was van lokale afwegingen, alternatieven en initiatieven.

Als voorbeeld; het ingeplande viaduct bij de Molenweg komt op niets uit, geen wijk, geen straat, niets, enkel landbouwgrond. Dus waarom dat dure viaduct niet doorschuiven naar de kruising Middelste Straat? Het is maar een gedachte..

De positieve inbreng om eens goed te kijken naar onze duurzame alternatieven op het huidige tracé, de mogelijkheden, de uitstraling, de positieve reacties van provincie, het LIOF, het MKB, omwonenden, wijkraden, zijn goed doordacht en toekomstgericht en in het belang van iedereen.

Als vertegenwoordigers van belanghebbenden hebben we inhoudelijk van ons laten horen en meegedacht in de oplossing van het geschetste probleem op de N280. Ik kan u verzekeren dat wij als ervaringsdeskundigen bij de bestuurderszijde voor enkele "AHA?" momenten  hebben gezorgd.

Ik heb ondanks de communicatie storingen tot nu toe, goede hoop dat deze vergadering heeft geleid tot het begin van een uniek gezamenlijk initiatief van burgers en bestuurders, uniek in   Nederland, waar we met zijn allen trots op mogen zijn, want alles is mogelijk als je de mogelijkheden ook wilt zien en lef hebt om je nek uit te steken!  

Het wachten is nu op een nieuw raadsvoorstel wat vanuit B&W gaat komen richting commissie EZ.

Dat raadsvoorstel zal dan worden besproken in een nieuwe klankbordgroepvergadering voor dat het op de agenda komt bij de commissie EZ, is ons beloofd.

De media is de laatste tijd over mij heen gevallen in een zucht om negatieve sensatie te berichten, helaas voor hen gaf ik geen respons, wij willen als buurt wel in gesprek blijven. Bovenstaande is mijn persoonlijke betoog, voor degene die deze website bezoekt, ik hoop dat Anton Kirkels (oud klasgenoot) dit begrijpt en aangrijpt om hier eens op te reageren via zijn weblog of anderszins.

Wordt vervolgd..


30 Juni 2007

Breed platform van politieke- en natuurpartijen, dorps- en wijkraden tegen huidige plannen van de provincie Limburg voor een nieuwe doorgaande verbindingsweg N280
(of A280) tussen Roermond-A2-Weert informeert de burgers.

KOM AS. ZATERDAG 30 JUNI NAAR CAFÉ-RESTAURANT DE MOLSHOOF TE KELPEN-OLER TUSSEN 10:00 EN 16:00 u.

• uitgebreid informatiepunt met doorlopende presentaties
• mogelijkheid tot een persoonlijk gesprek met platformleden
• ondertekening petitie
• startpunt fiets- en autotocht
• drink- en eetgelegenheid

tot zaterdag 30 juni!

PS. print de actieposter uit en hang hem achter je raam! actieposter


8 juni 2007

Breed platform vraagt aandacht van de burger en politiek voor de impact van de provinciale plannen, om een nieuwe N280 tussen Roemond-Kelpen-Weert aan te leggen.

Er is een breed samenwerkingsverband opgericht vanuit belangenorganisaties die de plannen van de provincie om een autoweg van Weert tot Roermond aan te leggen niet ziet zitten. Als je alles in een breder perspectief kunt bekijken, betreft de noodzaak van een nieuwe weg, ook over Weerts grondgebied, dan informeer je eens bij je buren en als dan blijkt dat we er het zelfde over denken, na gedegen studie, dan ga je de krachten bundelen.

Het doel van het brede platform is; informeer de burgers juist (N280 of A280?), de N280 moet een lokaal verbindende weg blijven en geen sluiproute worden voor doorgaand (vracht)verkeer, behoud de natuur en het in Nederland nog vrij unieke landelijke karakter van het omliggende gebied, er zijn (duurzame) alternatieven.

Aan het platform nemen deel: Milieufederatie Limburg, Buurtcomité Moesdijk, Studiegroep Leudal, Dorpsraad Baexem, Dorpsraad Kelpen-Oler en de lokale afdelingen van de SP en GroenLinks.


9 mei 2007

De Zuid-variant voor de N280 is van tafel!
In een beladen commissievergadering van EZ was er veel tegenstand  tegen een nieuwe weg ten zuiden van het spoor en veel steun voor het upgraden van de huidige weg en het plan "Weert Boulevard", het revitaliseren van bedrijventerrein + aanpakken van de huidige Roermondseweg, van ondernemers van de Moesdijk. Na de presentatie van dit plan en inhoudelijke discussie waren er alom enthousiaste reacties, maar ontstond er gelijk ook een politieke verwarring, "willen we die Zuid-variant nu wel of niet?", "het is nu te vroeg om een ingrijpende beslissing te nemen terwijl er verschillende zaken mee verbonden zijn zoals de locatie van een perifere detailhandel op de Moesdijk of op Kampershoek?". Gedurende de vergadering ontstond er een meerderheid voor het onderzoeken van 2 varianten; variant 4 en 2, een signaal wat zo maar naar de provincie gestuurd moest worden, echter, de provincie vraagt om 1 heldere voorkeursvariant. De vraag rees natuurlijk, als de provincie verkeerskundig uit die 2 varianten mag kiezen, dan kiezen ze uiteraard voor 4, het Zuid-tracé en zouden wij alsnog op achterstand gesteld worden. Na veel over en weer politiek touwtrekken, was het Alouis Heijmans van de PVDA die duidelijkheid schepte en een einde maakte aan de oeverloze discussie ; "wij zijn tegen een zuid-tracé", daarmee was de kous af en het raadsvoorstel naar de prullenbak verworpen. Wethouder Kirkels moest verder beloven zich te houden aan hetgeen hij eerder had beloofd; ruggespraak voor en na ieder besluitmoment van de gemeente met belanghebbenden en de klankbordgroep.

Er was vanuit de commissie EZ dus geen draagvlak voor het raadsvoorstel waarin variant 4, de Zuid-variant, als voorkeursvariant aan de gemeenteraad ter stemming zou worden voorgelegd.

We wachten nu even af of de wethouder en B&W deze boodschap weten te verwerken in een nieuw raadsvoorstel, wat wèl een breed draagvlak heeft onder de Weertenaren.

We hebben daar alle vertrouwen in, aangezien we alternatieven hebben aangereikt, mee hebben gedacht en er vanuit de Moesdijk Zuid en Noord initiatief is getoond waar we met zijn allen trots op mogen zijn.

1 mei 2007

Kom 9 mei naar de belangrijke commissievergadering over de N280

De gemeente wil voor 30 Mei as. haar tracé-keuze aan de provincie vaststellen via een stemming in de raad. De Commissie van EZ (economische zaken) die belast is met dit dossier heeft een voorstel aan de raad voorbereid waarin na "zorgvuldige weging van argumenten" geconcludeerd wordt dat een nieuw Zuid-tracé de beste oplossing is. Dit voorstel moet van tafel, immers is er wel een breed draagvlak voor een Zuid-tracé? De klankbordgroep heeft duidelijk NEE gezegd tegen deze variant en ook zinvolle alternatieven aangereikt, toch komt nu dit voorstel aan de raad.

Kom in grote getale naar het stadhuis op woensdag 9 mei as. om 19.30u. zodat we onze weerstand zichtbaar kunnen maken.

Een nieuwsbrief hierover wordt deze week huis aan huis verspreid.

tot woensdag 9 mei aanstaande!

30 april 2007

Dorpsraden van Baexem en Kelpen-Oler vinden een nieuwe N280 overbodig, lees verder

28 april 2007

MOESELPEELWANDELING GROOT SUCCES!

Op zaterdag 28 april was er een geweldige opkomst voor de Moeselpeelwandeling, een kleine honderd mensen waren gekomen en genoten van het prachtige landschap en de natuur in ons buurtschap. De groep wandelaars bestond uit geïnteresseerde Weertenaren en ook mensen uit de gemeente Leudal, politici van landelijke, provinciale en lokale partijen en natuurbeheerders- en partijen. Het was met 23 graden en een stralende zon onder een strakblauwe hemel prachtig wandelweer. Onder bezielende leiding van gids Gijs Cuypers en Piet Zegers van Staatsbosbeheer kregen de wandelaars uitvoerig uitleg over de unieke natuur in dit gebied en de gevolgen van een nieuwe weg dwars door en langs de Moesel- en Kootspeel. Na de wandeling van dik 2 uur werd er nog nagepraat in de kantine van voetbalvereniging DESM aan de Koekoeksweg.

Het doel van de wandeling is geslaagd; veel deelnemers weten nu van het bestaan van zo'n prachtig wandelgebied zo vlak bij de stad, het besef van de kwetsbaarheid van dit unieke natte natuurgebied heeft men letterlijk gevoeld, met het aanschouwen van de situatie en gevolgen van een nieuw tracé door buurtschap Moesdijk en de pelen was de algemene reactie; "hier mag absoluut geen weg doorheen".

Lees verder het uitvoerig verslag van de tocht met foto's,

18 april 2007

OPROEP:
De lente is volop begonnen, mensen lopen weer door ons buurtschap, bij deze zouden wij graag alle buurtbewoners willen oproepen om de actieposter achter een raam goed zichtbaar op te hangen. Print de poster uit: actieposter

17 april 2007

MOESELPEELWANDELING ZATERDAG 28 APRIL

In nauwe samenwerking met de SP en staatsbosbeheer organiseren we een wandeling langs Moeselpeel, Kootspeel en door ons buurtschap Moesdijk. Op zaterdag 28 april as. om 13.00 u. kunnen geïnteresseerden zich verzamelen op de parkeerplaats van voetbalvereniging DESM aan het einde van de Koekoeksweg. De wandeltocht zal ongeveer 1 tot 1 1/2 uur duren en voert door het gebied waar de provincie een nieuwe N280 heeft ingetekend. De wandelaars krijgen een goede indruk van de kwetsbare unieke natuur in dit gebied en krijgen een beeld van de gevolgen van de aanleg van een nieuwe weg voor dit gebied vanaf de ringbaan tot aan de TOS. Piet Zegers van Staatsbosbeheer geeft als ervaren gids nadere informatie over de planten en dieren die hier voorkomen en de historiek van dit natuurgebied. We nodigen iedereen uit om mee te lopen, de lente is al weer flink op gang en het is een spektakel van ontluikend groen en broedende vogels.
Een mooie kans om dit mooie gebied te ontdekken en u te overtuigen van de noodzaak dit gebied te behouden.

Na afloop van de wandeling is er gelegenheid om na te praten met een kop koffie in de kantine van voetbalvereniging DESM.

De tocht is vrij toegankelijk en u hoeft zich er niet voor aan te melden.

Voor nadere info stuurt u even een mailtje naar info@moesdijkweert.nl

We zien u graag op zaterdag de 28ste .... zegt het voort!

zie ook: aankondigingpamflet Moeselpeelexcursie van de SP

15 april 2007

De SP en Groenlinks fracties in Roermond nemen stelling tegen een opwaardering van de N280 tot autoweg:

N280 West geen autobaan

Als het aan de gemeente Roermond ligt wordt de N280 West van Roermond naar Kelpen opgewaardeerd tot vierbaans autoweg. De SP-fractie heeft samen met GroenLinks hier al stelling tegen genomen. Door de realisering van de A73 op de oostoever van de Maas zal, zo is de verwachting, het verkeer tussen de
A73 en de A2 sterk toenemen. Echter er is wel degelijk een alternatief om het verkeer via de beide autobanen te leiden zonder gebruik te maken van de N 280. Wij hebben in de commissie Openbare Werken, waar de eerste verkenningen zijn behandeld, dit alternatief op tafel gelegd.
Zorg dat het verkeer geen gelegenheid krijgt om op de A73 ter hoogte van Roermond de westelijke route te nemen naar de A2. Leidt het verkeer dat gebruik wil maken van de A2 met behulp van verkeersborden naar St. Joost.
Daar sluit de A73 aan op de A2. Op die manier wordt voorkomen dat al het doorgaande verkeer vanaf de A73 en uit Duitsland dat naar het westen wil gebruik gaat maken van de N280. Deze weg is daar niet geschikt voor. Ook de dorpsraad van Baexem heeft zich voor deze alternatieve route uitgesproken.
Naar onze mening dient al het doorgaande verkeer zoveel mogelijk gebruik te maken van autowegen en niet van provinciale wegen. Deze zijn bedoeld voor het plaatselijk verkeer.

3 april 2007

Na overleg besluiten we als buurtcomité dat we ons als buurt pal achter het plan "Weert Boulevard" van Chris Brans (Intratuin) en Bart Cox (Gamma) scharen en samen gaan inzetten om een upgrade van de huidige Roermondseweg én het bedrijventerrein Moesdijk voor elkaar te krijgen. Ook wijkraad Leuken staat achter dit plan en er komen vanuit Leuken ook al initiatieven op gang om in te zetten op dit plan. We sturen een steunbrief aan de heren Brans en Cox, die daar al positief op gereageerd hebben, de samenwerking is een feit. zie steunbrief plan Brans en Cox

26 maart 2007

In de kantine bij RIJO Stables van Riny en Yolanda Rutjens hebben we een bijeenkomst met Alouis Heijmans,
Göksel Soyugüzel en Abdelfattah Arissa van de Weerter PVDA fractie. Op hun verzoek praten we elkaar even bij over de N280 plannen van de provincie en hoe wij daar tegenover staan. Alouis was zeer geïnteresseerd in het plan "Weert Boulevard" echter we konden hem daar nog niet veel over vertellen, aangezien de officiële presentatie aan de Weerter fracties op 12 april zou plaatsvinden. De PVDA heeft begrip voor ons verzet tegen een weg door ons buurtschap en is niet te spreken over de manier hoe de gemeente ons geïnformeerd heeft. Riny Rutjens vertelt over zijn plannen om een paarden opleiding te realiseren op het huidige DESM terrein als onderdeel van het Paardenhuis. Alouis is als paardenliefhebber zeer geïnteresseerd en ziet ook in dat de plannen voor een nieuwe weg het plan van Rutjens dwarsbomen. Al met al een goed gesprek met de PVDA, echter de heren namen geen standpunt in over een tracékeuze, dat vond ik erg jammer. Maar goed, ze beloven ons na de presentatie van het plan "Weert Boulevard" op de hoogte te houden van het in te nemen standpunt van de PVDA-Weert. We wachten dat dus maar even af...

20 maart 2007

Ik loop mijn rondje met mijn hond en ik zie van dichtbij gigantische grondwerken op de gronden van Bert Bongers. Het gaat dus door! Ik wist al van de plannen voor een nieuw bos/park van Bert maar ik wist niet of en wanneer het door zou gaan. Prachtig! 1000den bomen en heesters worden op 17 hectare aangeplant, langs de Breijbaan tegen de Kootspeel, tussen Gebleekte Steeg en Houtstraatlossing/Moeselpeel en tussen Gebleektesteeg en Houtstraatlossing richting Koekoeksweg. In gedachten zie ik de jonge aanplant al uitgegroeid tot een volwassen bos, het wordt een prachtige groene verbinding tussen Moeselpeel en ons buurtschap. Het plan omvat vrij toegankelijke paden van grauwe klei, lanen met beuken en eiken, bossen van es en esdoorn en een onderbeplanting van hop, zonnebloemen en andere bosplanten. Deze zomer al zal het een schitterend spektakel worden van talloze bloeiende zonnebloemen. Wij vinden het een prachtig initiatief, daar mag geen weg doorheen! 

5 maart 2007

Met goede moed gaan we naar de eerste vergadering van de klankbordgroep N280 ietwat vroeg gepland om 19.oo u in een (te) kleine kamer op het gemeentehuis. Onder leiding van een externe verkeersdeskundige en luisterend wethouder Anton Kirkels en een aantal civiele ingenieurs van de gemeente werden we onder het genot van een kopje koffie getrakteerd op een promotiefilmpje van 20 minuten. "Spruitjes" heette het filmpje, waarin een verkeersdeskundige voor een "rechter" moet verschijnen omdat hij denkt dat hij een lokaal verkeersprobleem met een rotonde heeft opgelost, maar niet heeft ingeschat dat door de rotonde het het verkeer als sluiproute door woonwijken gaat rijden en er daardoor 50% meer dodelijke ongevallen gebeuren "?". Maw. een filmpje om ons als "niet deskundigen" in die rol te plaatsen van de passievolle verkeersdeskundige die dood en verderf zaait met zijn oplossing op "lokaal" niveau; een rotonde zodat iedereen eromheen rijdt door 30 km. wijken, met 80 km. p/h. Mijn nekharen gaan al meteen overeind staan, ik kijk rond en zie bolle koppen van de ambtenaren die hun vrije avond moesten opgeven en de geïrriteerde gezichten van de mensen die uitgenodigd waren om van repliek te dienen.  Vervolgens werd ons verzocht om onze bezwaren tegen en onze zienswijzen voor resp. een nieuw Z-tracè en opwaardering van het huidige tracé op post-its neer te pennen en op provisorisch neergehangen "behangpapier" in het vakje 1, 2 3, 4 variant neer te plakken. Nou vakje 1, variant via Trumpertweg van oud Leuken was ineens uit de picture, logisch, want er was niemand uit dat gebied uitgenodigd.... Dus ging het tussen 1 en 4. Het plan "Weert Boulevard" van Chris Brans (Intratuin) en Bart Cox (Gamma) een combinatie van variant 3 en 4 werd weggewuifd omdat dat plan nog biet op de kaart stond. Er was een beetje tijd om te discussiëren, onder leiding van de verkeersdeskundige. Er werd door de goede man een aantal post-its behandeld, maar toen was de tijd op en kregen we doodleuk te horen; "bedankt voor uw constructieve aanwezigheid, ik zal uw bevindingen afwegen en aan de wethouder dan de uitkomst als tracékeuze adviseren....

Met andere woorden; "u kunt gaan"

De wethouder heeft strikt bestuursrechtelijk genomen aan zijn verplichting voldaan om de belanghebbenden erbij te betrekken, maar alle genodigden hadden duidelijk het gevoel dat deze korte avond slechts een formaliteit was en dat de keuze voor variant 4 allang gemaakt is. Je kunt toch niet in krap 2 uur zo'n belangrijk dossier behandelen en tot een weloverwogen keus komen? We hadden 10 min. om onze voors en tegens op te schrijven, sorry maar wij hadden 6 A4's argumenten bij ons en die pen je niet even in 10 minuten op onhandige post-its.

Bovendien denk ik niet dat de gemeente Weert veel invloed zal kunnen uitoefenen op een tracékeuze, immers de nieuwe wet ruimtelijke ordening geeft veel meer bevoegdheden aan de provincies, de provincie bepaald dus of die weg er komt, waar en in welke vorm.

Ik hoop dat vanuit de linkse hoek op provinciaal niveau genoeg tegenwicht komt tegen een nieuwe N280

27 februari 2007

Om 19.00 u. zijn we uitgenodigd bij de Gamma, waar Chris Brans (Intratuin) en Bart Cox (Gamma) hun plan "Weert Boulevard" door dhr. Petit Satijnplus aan ons laat presenteren. Aanwezig waren de leden van het buurtcomité en de voorzitter van wijkraad Leuken Vic Goumans. Alle aanwezigen reageren zeer enthousiast op het plan, wat een upgrade van de huidige Roermondseweg en het bedrijventerrein Moesdijk inhoudt.

 Het plan omvat;

 -verbetering van de huidige Roermondseweg; veiligheid en doorstroming, 2 nieuwe rotondes bij
 Intratuin en Boels; ontsluiting via korte ventwegen van de bedrijven
 -totale opwaardering van bedrijventerrein Moesdijk; sloop en nieuwbouw, alle ondernemers in dat
 gebied stellen hun onroerend goed na taxatie als gezamenlijk kapitaal in dit project in en krijgen na
 realisatie de waardevermeerdering (ca 10 %) uitgekeerd
 -opwaarderen van bedrijventerrein Moesdijk naar detailhandelgebied en aantrekkelijke entree voor
 Weert; verplaatsen niet detailhandel bedrijven naar Kampershoek, Graafschap Hornelaan of
 Straevenweg, nieuwe detailhandel komt daarvoor in plaats (PDV locatie)
 -huidige panden langs het spoor die nog goed zijn opnemen in een omhullende schil die 2 functies
 heeft; 1 totaal aanzicht rustig en passend met een natuurlijke omgeving,
 2 geluidsbarrière/absorbtie voor spoor en N280, toelevering goederen via nieuwe weg over of net
 langs NS grond langs het spoor, ontsluiting via de 2 “koprotondes”
 -panden direct aan de Roermondseweg worden deels opgenomen in het plan, of deels afgebroken
 om ruimte te maken voor groene ruimte, het idee is om “hoornvormige” winkelgebouwen te plaatsen
 aan die zijde die het wapen van Weert representeren.
 -Veel groen, aangezien de huidige Roermondseweg met haar oude eikenbomen als een oude “laan”
 als historische entree voor Weert-centrum hersteld moet worden
 -Veilige ongelijkvloerse Fiets- en wandel verbinding van de wijk Leuken naar de Moesdijk (denk aan
 de voetballertjes en recreanten die de N280 moeten oversteken)
 -Evt. een langere uitvoegstrook van N280 en invoegstrook op ringbaan Oost richting Weert Noord,
 zonder stoplicht (rechtsaffertje)

 Voordelen tov. een Z-tracé:
 -doorgaand verkeer kiest de A2, bestemmingsverkeer kiest de N280
 -Entree Weert Zuid wordt mooi
 -bedrijventerrein wordt een eyecatcher met gunstige gevolgen voor de Weerter economie
 -wijk Leuken krijgt veel binnen handbereik
 -natuurgebieden worden niet opgeofferd maar worden naar de wijk toegetrokken
 -er komt een groene verbinding tussen de wijk Leuken en “stadspark Moeselpeel”

12 februari 2007

Op verzoek van een groeiend aantal bezoekers van de website is vanaf vandaag een gastenboek aan de website toegevoegd. Laat je bericht of steunbetuiging in het gastenboek

7 februari 2007

We ontvangen de laatste versie van het provinciale rapport "verkenning verkeersproblematiek N280" met daarin een uitgewerkte tekening van variant 4, het Zuid tracé. let wel, dit is slechts een "tekenplankvisie" van de provincie. De Gemeente Weert is gevraagd of zij hiermee akkoord kan gaan. In de klankbordgroep zal onder ander deze variant aan bod komen...

6 februari 2007

Bijeenkomst buurtcomité bij RIJO stables met ondernemers Roermondseweg/Moesdijk, leden wijkraden Leuken en Graswinkel, natuurbeheerders Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten en
SP Weert. Het was een geslaagde bijeenkomst, de aanwezigen zetten gezamenlijk in op een opwaardering van de huidige Roermondseweg en geen nieuw tracé, het is een kwestie van krachten bundelen! De verschillende plannen komen neer op een veiligere inrichting dmv., een nieuwe ontsluiting van Leuken en bedrijventerrein Moesdijk en ondertunneling van het spoor. Grote rotondes zorgen voor een betere doorstroming en afhandeling van het verkeer. Meer details worden binnenkort bekend gemaakt!

1 februari 2007

Het buurtcomité ontvangt alsnog een brief van de Gemeente waarin we uitgenodigd worden deel te nemen aan de klankbordgroep N280, de eerste vergadering zal plaatsvinden op 5 maart as.

In het vervolg van de raadsvergadering van de dag ervoor wordt de motie van D66 aangenomen die inhoudt dat de gemeente richting provincie tot spoed gaat manen om het huidige tracé van de Tos tot Ringbaan-Oost aan te pakken en veiliger te maken, dit vooruitlopend op een evt. nieuw tracé in de toekomst.

31 januari 2007

In de raadsvergadering van 31-01-2007 maken we gebruik van het spreekrecht, omdat D66 via een motie de N280 op de agenda had gezet. Juriaan Maarse spreekt namens het buurtcomité en de buurt en doet een oproep aan de raad om toe te zien dat wij als buurt mogen meepraten in de klankbordgroep. lees de tekst , beluister

24 januari 2007


Tot onze grote verbazing komt de Gemeente Weert op 24 januari 2007 met een persbericht naar buiten, dat de klankbordgroep N280 is ingesteld en dat daar aan deel zouden nemen:
vertegenwoordigers van Wijkraad Leuken, buurtbewoners, bedrijven Moesdijk en omgeving, bedrijven zuidelijk van spoorweg en voetbalvereniging DESM. Niets is minder waar, want Buurtcomité Moesdijk is niet uitgenodigd!

We hebben inmiddels een brief gestuurd naar B&W en de gemeenteraad van Weert met onze bezwaren en de vraag actie te ondernemen tegen deze ondemocratische gang van zaken.

22 januari 2007

persbericht gemeente Weert: ‘klankbordgroep van start’

In deze Klankbordgroep nemen vertegenwoordigers plaats van: Wijkraad Leuken; buurtbewoners; bedrijven Moesdijk en omgeving tracés; bedrijven zuidelijk van spoorweg; voetbalvereniging DESM.

19 januari 2007

Wethouder Kirkels zegt in een artikel in dagblad De Limburger dat we maar moeten "leren leven met ongelukken N280" tot 2015. Ongehoord! lees het artikel


20 november 2006

informatieavond gemeentehuis
-          presentatie varianten gemeente Weert
-          toezegging deelname belangstellenden in klankbordgroep

8 november 2006

werkbezoek B&W aan de wijk Leuken

De ijzeren rijn is het aangekondigde thema, aandacht is er voor problemen rondom vleesverwerker en verder uitsluitend voor de ontwikkeling van vrouwenhof.

Over de IJzeren Rijn en ontwikkeling school & winkelcentrum Leuken wordt geen enkele uitspraak gedaan, de N280 wordt niet genoemd. (???)

2 november 2006

raadsvergadering N280

11 oktober 2006

commissievergadering economische zaken en verkeer.
-          toelichting door Juriaan op overwegingen buurtcomité

25 september 2006

brief buurtcomité moesdijk aan B&W gemeente Weert (aangeboden op 28 september)

5 september 2006

accorderen achterkamer-advies om variant 9 van het Provinciale Verkeers- en Vervoersplan verder uit te werken voor een oplossing van de verkeersproblematiek betreffende de N280 tussen randweg en spoorwegovergang.
 

 

© Buurtschap Moesdijk Weert
laatste update: 03-10-2011